Slider
  • Hjem
  • Turneringer
  • Regler

Turneringsregler

 1. Turneringsleder

Turneringskomitéens formann eller den denne utpeker for den enkelte turnering, er bemyndiget til å treffe beslutninger på komitéens vegne.
Er turneringsleder ikke til stede, fungerer klubbens turneringsansvarlig eller dennes stedfortreder som turneringsleder.
Turneringslederen kan henvise enhver sak til behandling i komitéen. En turneringsdeltager kan kreve enhver avgjørelse av turneringslederen avgjort av komitéen.

2. Påmelding — etteranmelding

Påmelding til turnering med trekning og faste starttider skjer via GolfBox eller ved påtegning på liste i klubbhuset.
Spillere som er påmeldt til en turnering skal stille til start. Dersom spillere er forhindret fra å delta skal dette informeres turneringsledelsen i god tid. Medlemmer som ikke kan spille alle konkurransedager, tillates ikke å melde seg på i turneringen.
Påmelding til turnering forutsetter at man stiller til start og at rundene fullføres.
Dersom en spiller ikke stiller til start eller bryter, skal spilleren uoppfordret inngi skriftlig eller muntlig redegjørelse til turneringsledelsen snarest og senest inne 3 dager etter turneringen. Turneringsledelsen avgjør om brudd på denne regelskal rapporteres til NGF med sine kommentarer.

Ved overtredlese uten gyldig grunn ilegges straff i form av uteblivelse fra turneering som følger:
1. gang: utestengelse 14 dager fra startdato
2. gang: utestengelse 1 måned fra startdato
3. gang: utestengelse 1 sesong fra startdato

Straffen gis automatisk, og brev tilsendes den det gjelder. Det blir deretter opp til den utestengte spiller å tilskrivesekretariatet med forklaring på hvorfor straff eventuelt ikke skal tillegges.

3. Handicap

Spilleren skal alltid før start i:
a) en turnering som spilles med handicap
b) en turnering hvor handicap er et kriterium for å kunne delta, kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på sitt handicap. Spiller som ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon av sitt handicap før slike turneringer skal nektes start. Ved påmelding i GolfBox gjøres slik dokumentasjon automatisk. For øvrig har spilleren ansvar for å registrere sitt resultat, og justert iht. CBA, fra alle handicaptellende 18 hulls turneringsrunder. Ved bruk av GolfBox skal nødvendig justering gjøres av TK. Se også World Handicap System regel 2.1.

4. Starttid i slagkonkurranse

a) I slagkonkurranse med trekning og fast starttid.
I slagkonkurranse, herunder stableford - og match mot par konkurranser, godtas ikke forandring av starttid etter trekning er foretatt. Man skal melde seg for starter 10 min. før starttid. Dersom uforutsette forhold utenfor deltagerens kontroll hindrer ham/henne i å starte på fastsatt tid, kan turneringslederen, hvis denne finner det rimelig og forsvarlig av hensyn til de øvrige deltagere, tillate start på en eventuell ledig starttid eller til slutt.

b) Øvrige slagkonkurranser
For å frigjøre starttider for medlemmer som ikke deltar i turneringer vil en del konkurranser startes som ved TORSDAGSMATCHER. Deltagere bestiller starttider selv i Golfbox eller i Proshop. På konkurransedagen melder deltageren seg på liste i Pro-shop før start og betaler startkontingent. Det ansees som fordelaktig at deltagere i turneringen spiller sammen, men disse har ingen fortrinnsrett.

5. Starttid i matchturneringer

Dersom en deltager er forhindret fra å starte til oppsatt tid, anses motstanderen som vinner av matchen.
I singlematch frem til semifinalen må deltagerne i en match akseptere å dele starttid med en annen match.

6. Startkontingent

Det gjøres oppmerksom på at alle som har meldt seg på i en turnering og som har vært med på trekningen, er forpliktet til å betale startkontingent. Den fastsatte startkontingenten skal betales i proshop før start, eventuelt i GolfBox der betalingsløsningen benyttes. Spilleren vil motta en kvittering for betalt startkontingent, som skal leveres starteren før utslag. Unnlatelse av dette vil medføre diskvalifikasjon. Ved NO-SHOW uten gyldig grunn vil startkontingenten faktureres.

7. Scorekort

Scorekort skal inneholde følgende opplysninger:
Navn, medlemsnummer, handicap, turneringens navn, spillehandicap, tee-sted det spilles fra, dato, spillers og markørs signatur. Rettelser i scoren for et enkelt hull må være tydelig utført. (Rettelser etter at scorekort er innlevert er ikke tillatt.)
Mangler og ufullstendig utfylte scorekort vil medføre diskvalifikasjon.

8. Deltagelse i turneringer

Oslo Golfklubbs turneringer er kun åpne for klubbens aktive medlemmer med offisielt handicap (36) hvor ikke noe annet er ANGITT spesielt nevnt i programmet.
Aktive juniorer med offisielt handicap har rett til å delta i alle klubbens turneringer med mindre turneringens statutter er til hinder for dette.
I Familiematchen og Ekteparmatchen kan man delta og spille fra 36 selv om man ikke har offisielt handicap.
Det henstilles til uøvede og spillere som ikke spiller hurtig, om ikke å spille slagkonkurranse.

9. Tee

Det skal spilles fra de teesteder som er fastsatt for turneringen. Ved unntak må det avtales med turneringsleder.

10. Usportslig opptreden og brudd på lokale og nasjonale turneringsregler kan medføre forføyning eller sanksjon

Ved usportslig opptreden og annet brudd på idrettens regelverk, herunder NGFs og Oslo GKs turneringsregler, kan turneringskomiteen - når forseelsen ikke anses uttømmende sanksjonert av komiteen som ledd i turneringens avvikling - rapportere hendelsen til klubbens disiplinærutvalg for vurdering av en disiplinærforføyning i samsvar med NIFs lov § 11-1 eller, når vilkårene foreligger og det finnes mer tjenlig, til NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg for fastsettelse av forføyning eller sanksjon i henhold til utvalgets reglement. Klubbens disiplinærutvalg kan videresende saken til NGFs utvalg når det finnes riktig.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider